Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
Menu i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Menu

i-TES > Menu > Úvod > Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí


1.    Úvod

Internetový server i-TES.com, spravující společnost VVV MOST spol. s r.o., se sídlem na adrese Most, Topolová 1234, PSČ: 434 01, IČO: 00526355, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového serveru, který je uveden níže v těchto smluvních podmínkách (dále jen „Podmínky“).

 
2.    Popis služby

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů jednotlivých níže uvedených služeb při registraci v rámci internetového rozhraní.

 

3.    Seznam serverů

Tyto Podmínky se uplatní při registraci Uživatele na následující server:

a.    i-TES.com, dostupný z internetové adresy (URL): https://www.i-tes.com/,

(společně dále v těchto Podmínkách jako „Server“).

 
4.    Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.    Pro plné využití služeb Serveru má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek.

4.2.    Uživatelský účet je tvořen Uživatelem zvoleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy.

4.3.    V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

 

5.    Následky porušení povinností Uživatele

5.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Serverů mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.

5.2.     Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Serverů a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

 

6.    Zpracování osobních údajů

6.1.   Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

6.2.   Pro registraci Uživatele na Serveru je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).

6.3.   Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.

6.4.    V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

6.5.    Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

6.6.   Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny v příslušné sekci, této záložky.

 

7.    Závěrečná ustanovení

7.1.    Na poskytování služeb Serveru se použijí dále jejich zvláštní smluvní podmínky.

7.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Serverů či služeb na Serverech či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a zrušit svůj uživatelský účet. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále svůj uživatelský účet, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

 

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.
 


i-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2022 Insion