Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti česky deutsch english


Rozšířené ...
i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server | Portál pro uživatele dopravy a přepravy materiálu, strojů a zařízení, minerálů a surovin, těžebního, stavebního průmyslu a důlní činnosti

i-TES: Internetový Technicko-Ekonomický Server

Katalog

 • Základní informace o společnosti:

  • úvodní slovo
  • historie společnoti
  • kontaktní údaje
  • Zaměstnanci
  • Popis výrobků a služeb
  326 Informace o firmách
 • Dopravníky jsou strojní zařízení k plynulé dopravě sypkých nebo kusových materiálů na vzdálenost několika metrů až kilometrů. K nakládce nebo vykládce není potřebné zařízení zastavovat, k vrácení prázdného dopravního prostředku není potřeba žádného času.  Doprava materiálu je možná ve vodorovném, šikmém nebo svislém směru. Podle konstrukčních prvků máme dopravníky s tažným elementem (dopravovaný materiál nevykonává žádný relativní pohyb vzhledem k tažnému elementu) a dopravníky bez tažného elementu (dopravovaný materiál vykonává relativní pohyb vzhledem ke hnacímu prvku).

  663 Dopravníky
 • 110 Dobývací technika a zařízení pro doly a lomy
 • Rozdělení dopravních pásů podle struktury pásů a druhu využití v průmyslu.

   

  Dopravní pásy jsou nedílnou součástí dopravníků a slouží k přepravě materiálu.

  113 Dopravní pásy
 • 44 Výzkum, vývoj a inovace
 • Těžební průmysl je odvětví průmyslu, které se týká hlavně těžby (dobývání) přírodních zdrojů z povrchu planety. Jedná se tedy o odvětví lidské činností, jež čerpá zdroje pocházející z prostředí neživé pozemské přírody. Oblasti na těžbu surovin se pak nazývají lomy, doly, ropné vrty apod. Existují i zvláštní případy těžby, např. těžba soli odpařováním mořské vody. Těžební průmysl se zaměřuje převážně na dobývání surovin a v některých případech na prvotní úpravu jako například na drcení kameniva, či čištění, ale také může obsahovat fyzikálně-chemické procesy, které mohou zvyšovat obsah požadované látky. Nejčastěji je těžební činnost spojena s povrchovými či podpovrchovými těžebními centry, kde je přírodní zdroj získáván. Těžební centra jsou spojena s výskytem zdrojů, která jednotlivá centra získávají. Centra musí být napojena na dopravní infrastrukturu, aby se dala získávaná komodita odesílat do zpracovatelských závodů, či k dalšímu použití.

   

  Těžba v hlubinných dolech Zahrnuje těžbu a dopravu vytěženého nerostu z dolu. Těží se v porubech, chodbách. V porubech pracují havíři s různými typy důlních strojů a dopravních zařízení (v těžních chodbách důlní dráha, v šachtách důlní výtahy). Těživo z dolu se dopravuje na povrch těžní jámou pomocí důlních výtahů, a to ve vozících, těžních klecích, nebo ve skipech. Suroviny jsou dále drceny, taveny, tříděny a rozváženy.

   

  Těžba v lomech Doprava vytěženého materiálu po pásových dopravnících nebo těžkou technikou do úpravny na zpracování (drcení, mletí, plavení, třídění). Těží se v povrchových lomech v řezech. V případě uhlí může být poblíže dolů uhlí spalováno v (uhelných) tepelných elektrárnách či v teplárnách a přeměňováno na tepelnou či elektrickou energii.

  17 Těžba a příprava surovin, materiálů a polotovarů
 • 539 Díly a příslušenství dopravníků
 • 133 Vážící, měřící a dávkovací systémy
 • 137 Dopravní, stavební a manipulační technikai-TES | Varga Tomáš: Tel.: +420 777 748 228 | vaga@swissconsulting.cz | http://www.i-tes.com


 © 2006-2024 Insion